fbpx
 

Bases del concurso

Bases completes del Concurs

“Et portem al Paradís”

 

1.- EMPRESA ORGANITZADORA

L’organitzador de la promoció és el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida, la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida està inscrita en el Registre de distintius d’origen i qualitat agroalimentària de Catalunya amb el número 1019, i el número d’identificació fiscal del Consell és el G-25607136. Entitat aquesta, amb domicili social a Carrer del Corregidor Escofet, nº64, 25005 Lleida (Espanya), a la qual hauran de dirigir totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament de la mateixa.

 

2.- FINALITAT DE LA PROMOCIÓ

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida (en endavant «EL CONSELL«), s’adreça als clients de la DOP Pera de Lleida que la consumeixen en els seus diferents formats (safata i/o caixa de capa ordenada) i promou un concurs, en endavant («EL CONCURS”), per buscar entre els seus clients el guanyador/la guanyadorad’un viatge a Bali per a dues persones en règim de tot inclòs.

 

3.- ÀMBIT TERRITORIAL

Els/les participants a “EL CONCURS” han de ser residents a l’Estat Espanyol i demostrar, a partir de l’enviament d’una fotografia (d’una pera amb sticker, d’una safata de peres amb l’etiqueta de la DOP o d’un tiquet de compra de pera dels establiments clients de la marca), que són consumidors/consumidores de la DOP Pera de Lleida.

 

4.- DATES DE LA PROMOCIÓ

El termini per participar a “EL CONCURS”, sempre que es compleixin les altres condicions que més endavant es detallen, serà del 2 de setembre de 2019 fins al 24 d’abril de 2020. El sorteig del guanyador/de la guanyadoratindrà lloc el dia 27 d’abril de 2020d’entre tots els/les participants al concurs que compleixin el que disposen aquestes Bases i serà comunicat el mateix dia.

 

5.- PREMIS

El guanyador/la guanyadora rebrà un val per un viatge a Bali per a dues persones. Aquest val tindrà una vigència d’un any a partir del seu lliurament. El viatge s’haurà de dur a terme en temporada baixa. El premi inclou els vols per a dues persones i l’allotjament en règim de tot inclòs en un hotel de 5 estrelles tipus Melià Dusa Nua o similar.

La gestió amb el guanyador/la guanyadora es durà a terme a través d’una agència de viatges el nom de la qual es comunicarà al guanyador/la guanyadora.

 

6.- MECÀNICA DEL CONCURS

Els/les participants al concurs hauran d’emplenar el formulari que es troba a la pàgina web de la DOP Pera de Lleida www.peradelleida.esamb les dades que se sol·liciten (nom, e-mail, població) i enviar una fotografia d’una pera amb etiqueta/una safata amb l’engaxina de la promoció i o una fotografia d’un tiquet de compra.

 

7.- LA TRIA DELGUANYADOR

Els responsables de la DOP Pera de Lleida (el president, la responsable de qualitat i la responsable de màrqueting) es reuniran el diael 27 d’abril de 2020 i efectuaran el sorteig a través d’una de les plataformes existents a tal efecte i es comunicarà al/la guanyador/guanyadora el mateix dia 27 d’abril a través de l’e-mail que hagi registrat en el concurs.

El nom del guanyador/guanyadora es publicarà a les xarxes socials de la DOP Pera de Lleida i opcionalment a la seva web corporativa.

En el procés de sorteig també es triaran QUATRE RESERVESmés seguint els mateixos criteris que tindran la consideració de SUPLENTS per als següents supòsits:

 

  • Incompliment d’alguna de les bases d’”EL CONCURS”.
  • Renúncia per part dels/ de les agraciats/agraciades, i/o
  • No haver respost, en el termini màxim de TRES (3) dies, conforme s’accepta el premi, segons queda descrit en el punt 9 d’aquestes bases.

 

8.- COMUNICACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL PREMI

Un cop seleccionat/seleccionada el guanyador/la guanyadora i els/les QUATRE RESERVES, EL CONSELL contactarà el dia 27 d’abril de 2020 amb el/la guanyador/guanyadora. El contacte servirà per comunicar qui ha resultat ser el/la guanyador/guanyadora d’EL CONCURSi sol·licitant-li que, en el termini màxim de TRES (3) dies, respongui amb un mail que accepta el premi i que accepta les condicions previstes.

 

Als efectes del que preveu aquest paràgraf, el termini màxim de TRES (3) dies abans indicat es computarà per dies naturals comptats a partir del contacte, quedant inclòs el tercer dia.

 

El nom del/de la guanyador/guanyadora serà publicat a les xarxes socials del CONSELL i als canals que EL CONSELLconsideri oportuns. Si transcorregut aquest termini de TRES (3) dies no es rebés resposta per part del/ de la premiat/premiada, s’entendrà que RENUNCIA al premi, i l’organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat, podent lliurar el premi als inclosos en la llista de SUPLENTS per ordre correlatiu. En el cas que els suplents, en el termini màxim de TRES (3) dies naturals comptats a partir del dia de contacte per comunicant-li que és el/la guanyador/a d’EL CONCURS, (i) renunciï al premi o (ii) no respongui conforme accepta el mateix, el premi es declararà, automàticament, DESERT.

 

9.- LLIURAMENT DEL PREMI

EL CONSELL es coordinarà amb el/la premiat/premiada i el/la posarà en contacte amb l’agència de viatge que li lliurarà tota la documentació i informació corresponent al desplaçament i l’estada a Bali.

 

*La no acceptació del premi en les condicions fixades en les presents Bases implicarà la renúncia total a aquest.

 

10.- UTILITZACIÓ DEL NOM I DE LA IMATGE DEL/DE LA GUANYADOR/GUANYADORA

Pel simple fet de la participació al present concurs, els/les participants accepten que, en cas de resultar guanyadors/guanyadores,El CONSELLinformi i utilitzi el seu nom, així com la seva imatge en totes aquelles activitats relacionades amb el premi, amb finalitats publicitàries o de divulgació, a través de qualsevol mitjà, sense que cap dels/ de les guanyadors/guanyadores tingui dret a rebre pagament o contraprestació per això i sense que aquesta difusió s’hagi de sotmetre a límit temporal o territorial algun.

 

11.- CESSIÓ DE DRETS

Els participants a EL CONCURS, per la mera participació en aquest, autoritzen expressament a EL CONSELL, sense limitació temporal ni territorial, a exhibir, publicar i/o difondre el material aportat per a la participació en el concurs així com les imatges que es puguin derivar de la seva participació en el mateix, amb la única finalitat de realitzar, executar i concloure EL CONCURS, així com la promoció i divulgació de futures edicions del mateix.

 

Així mateix, guanyadors d’EL CONCURScedeixen a EL CONSELLtots els drets d’imatge que els pogués correspondre en relació a la participació al mateix. Aquesta cessió serà sobre qualsevol dret d’explotació, en qualsevol forma, modalitat i suport.

 

Aquesta cessió de drets és gratuïta i amb caràcter d’exclusiva, i sense cap limitació ni territorial ni temporal i autoritza a EL CONSELLa utilitzar  el material que es derivi del present concurs en diferents suports promocionals amb l’objectiu exclusiu de promoure el consum de la DOP Pera de Lleida.

 

12.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, l’enviament voluntari de les dades personals (inclòs el nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic i codi postal) per a contactar correctament i poder fer efectiu el premi, suposa el consentiment del/ de la guanyador/guanyadora perquè EL CONSELLels tracti de forma automatitzada amb la finalitat de dur a terme les gestions i comunicacions necessàries per al correcte desenvolupament d’EL CONCURSa la qual s’adscriu. Els/les guanyadors/guanyadores garanteixen que totes les dades facilitades són certes.

 

13.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els/les participants, pel sol fet de participar a EL CONCURS, accepten les seves bases. Així mateix, accepten el criteri de EL CONSELLpel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’EL CONCURS, acceptant sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya) en cas de litigi, renunciant expressament al fur que els pogués correspondre. L’incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant determinarà la immediata eliminació.

 

Si el/la guanyador/guanyadora que opta al premi resultés no complir amb els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids o no donés les dades necessàries que li siguin sol·licitats, no accedirà als premis objecte de la present promoció.

 

14.- RESPONSABILITAT

Els participants menors d’edat han de garantir el consentiment exprés dels pares, mares o tutors d’aquests menors per a l’ús i difusió de la seva identitat i de tot el material que es derivi de la participació en “EL CONCURS” i que assumeixen qualsevol responsabilitat que de la mateixa es pogués derivar, exonerant expressament a EL CONSELL de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

A més, s’exonera a EL CONSELLde qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

 

Igualment, s’exclou a EL CONSELL de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure a l’ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració els drets de propietat intel·lectual si s’escau, i per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.

 

EL CONSELLno es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a internet, com puguin ser problemes de funcionament de la xarxa, que puguin afectar els vídeos presentats o al normal desenvolupament d’EL CONCURS”.

 

Modificació de les Bases completes del Concurs

“Et portem al Paradís”

A continuació es detallen aquells punts que s’han vist afectats per l’ajornament del termini de participació i de la finalització del concurs a causa de les condicions excepcionals provocades per la pandèmia del COVID-19.

Aquesta modificació complementa les Bases completes del Concurs.

 

4.- DATES DE LA PROMOCIÓ

L’ampliació del termini per participar a “EL CONCURS”, sempre que es compleixin les altres condicions que més endavant es detallen, serà del 25 d’abril de 2020 fins al 27 de novembre de 2020. El sorteig del guanyador/de la guanyadora tindrà lloc el dia 1 de gener de 2020 d’entre tots els/les participants al concurs que compleixin el que disposen aquestes Bases i serà comunicat el mateix dia.

Els registres de totes aquelles persones que hagin participat al CONCURS de manera vàlida del 2 de setembre de 2019 al 24 d’abril de 2020 seran incorporats a la base de dades final dels participants al CONCURS i optaran al premi amb les mateixes condicions que la resta de participants.

 

5.- PREMIS

El val del viatge a Bali per a dues persones en règim de tot inclòs podrà ser bescanviat  per una setmana per a dues persones en règim de tot inclòs en un allotjament de luxe al territori català per un import equivalent

 

En el moment de l’acceptació del premi el guanyador/guanyadora haurà de confirmar per escrit quina de les dues opcions de premi tria: el viatge a Bali o l’estada a Catalunya.

 

7.- LA TRIA DEL GUANYADOR

Els responsables de la DOP Pera de Lleida (el president, la responsable de qualitat i la responsable de màrqueting) es reuniran el dia el 1 de gener de 2020 i efectuaran el sorteig a través d’una de les plataformes existents a tal efecte i es comunicarà al/la guanyador/guanyadora el mateix dia 1 de gener de 2020 a través de l’e-mail que hagi registrat en el concurs.

 

8.- COMUNICACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL PREMI

Un cop seleccionat/seleccionada el guanyador/la guanyadora i els/les QUATRE RESERVES, EL CONSELL contactarà el dia 1 de gener de 2020 amb el/la guanyador/guanyadora.

Este pueblo
es la pera

Edenia,
la webserie

SPOT
DOP Pera de Lleida